Scarlet Peacock (Anartia amathea)

Discuss this image