Yellow Swarming Fly (Thaumatomyia notata)

Discuss this image