Mallow Scrub Hairstreak (Strymon istapa)

Discuss this image

BACK TO TOP