Mallow Scrub Hairstreak (Strymon istapa)

Discuss this image