White Marked Planthopper (Platybrachys leucostigma)

Discuss this image