Kousa Dogwood, Chinese Dogwood, Japanese Dogwood
Cornus kousa var. chinensis 'Samaritan'