Greenstem Forsythia, Korean Forsythia
Forsythia viridissima 'Citrus Swizzle'