White Mariposa, Mountain Mariposa
Calochortus eurycarpus