Powdery Thalia (Thalia dealbata)

Discuss this image