Gold Lobelia, Yellow Lobelia (Monopsis lutea)

Discussion about this image