Gooseneck Loosestrife (Lysimachia clethroides)

Discuss this image