Wright's Indian mallow (Abutilon wrightii)

Discuss this image