Yellow Gum (Eucalyptus leucoxylon)

Discuss this image