Giant Thevetia, Be-Still Tree (Thevetia thevetioides)

Discuss this image