Giant Coreopsis (Coreopsis gigantea)

Discuss this image