Wild Iris, Northern Flag, Beachhead Iris (Iris setosa)

Discussion about this image