Plains Coreopsis, Calliopsis, Tickseed (Coreopsis tinctoria)

Discuss this image