Border Forsythia 'Fiesta' (Forsythia x intermedia)

Discuss this image