Snow on the Mountain 'Kilimanjaro' (Euphorbia marginata)

Discuss this image