Stokes' Aster, Stokes Aster, Cornflower Aster (Stokesia laevis)