White Mallee or Yorrell (Eucalyptus gracilis)

Discuss this image