Lamourouxia (Lamourouxia virgata)

Discuss this image