Showy Mountain Ash (Sorbus decora)

Discuss this image