Variegated Upright Elephant Ear, Giant Taro, Wild Taro 'Variegata' (Alocasia macrorrhizos)

Discuss this image

BACK TO TOP