Galactites (Galactites tomentosa f. alba)

Discuss this image