Upright Elephant Ear, Giant Taro, Wild Taro (Alocasia macrorrhizos)

Discussion about this image