Rock Xanthosia (Xanthosia tridentata)

Discuss this image