Snow on the Mountain (Euphorbia marginata)

Discuss this image