Cycad (Zamia encephalartoides)

Discuss this image