Kotukutuku, Tree Fuchsia (Fuchsia excorticata)

Discuss this image