Giant Bird of Paradise, Natal Strelitzia, Wild Strelitzia (Strelitzia nicolai)

Discussion about this image