Giant Bird of Paradise, Natal Strelitzia, Wild Strelitzia (Strelitzia nicolai)

Dearborn Heights, MI(Zone 6a)

Giant Bird of Paradise, Natal Strelitzia, Wild Strelitzia
Strelitzia nicolai


Farmer Johns Greenhouse, Farmington Hills, MI

Thumbnail by DaylilySLP

Post a Reply to this Thread

Please or sign up to post.
BACK TO TOP