Joy's Journal: Mountain Laurel Kalmia latifolia


Back to Joy's Journal homepage.
BACK TO TOP