Alocasia, Giant Taro, Upright Golden Elephant Ear 'Lutea' (Alocasia macrorrhizos)

Discuss this image

BACK TO TOP