Sweet Potato 'Covington' (Ipomoea batatas)

Discuss this image

BACK TO TOP